Jafnréttisáætlun Lotu gildir frá 1. ágúst 2018 og er endurskoðuð árlega á rýnifundi stjórnenda í febrúar.

Leiðarljós

Það er stefna Lotu að fyllsta jafnræðis sé gætt milli allra starfsmanna, óháð kyni, uppruna, trú og aldri og að hver starfsmaður sé metinn á eigin forsendum. Með því móti ætlar Lota að stuðla að traustum og góðum starfsanda og jákvæðum viðhorfum starfsmanna bæði til góðs fyrir þá og starfsemi félagsins.

Jafnréttisáætlun Lotu

Jafnréttisáætlun þessi gildir fyrir Lotu ehf. sem uppfyllir 18. grein laga nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. Áætlunin kveður á um markmið og aðgerðir til að tryggja starfsfólki Lotu þau réttindi sem kveðið er á um í jafnréttislögum. Stjórnendur eru ábyrgir fyrir því að ákvæðum jafnréttisáætlunarinnar sé framfylgt. Það er stefna Lotu að staða kynjanna sé ávalt jöfn. Allir starfsmenn skulu njóta sömu tækifæra og sambærilegra réttinda og er kynbundin mismunun óheimil. Hjá fyrirtækinu ríkir launajafnrétti og skal jafnréttis gætt við ráðningar og tilfærslur í starfi. Þegar ráðið er í störf skulu jafnréttissjónarmið ríkja. Jafnréttis skal gætt við skipulag símenntunar. Stjórnendur Lotu bera virðingu fyrir skyldum starfsmanna gagnvart fjölskyldu og er starfsfólki skapaðar aðstæður til að samræma vinnu og einkalíf. Komið er fram við alla starfsmenn af virðingu og kurteisi. Einelti, kynbundið ofbeldi, kynbundin áreitni og kynferðisleg áreitni verður ekki undir neinum kringumstæðum umborin á vinnustaðnum.

1. Launajafnrétti

Markmið

Það er markmið Lotu að laun og önnur starfskjör eða hlunnindi séu jöfn fyrir sambærileg eða jafn verðmæt störf. Með jöfnum launum er átt við að laun séu ákveðin á sama hátt fyrir konur og karla. Ákvarðanir sem hafa áhrif á launakjör skulu byggjast á málefnalegum forsendum og jafnréttis gætt. Viðmið sem sett eru til grundvallar launaákvörðunum skulu ekki fela í sér kynjamismunun.

Aðgerðir

  • Vinna samkvæmt vottuðu jafnlaunakerfi sem byggt er á kröfum IST 85 staðli.

  • Greining á því hvernig laun og hlunnindi eru greidd og bera saman sambærileg störf.

  • Skoða hvaða leiðir eru til, til að meta og bera saman verðmæti mismunandi starfa.

  • Kynna hvernig ákvarðanir um laun eru teknar.

  • Ef starfsmaður telur að launamismunun sé til staðar á grundvelli kynferðis, skal hann leitast við að rökstyðja það með því að bera saman þau tilvik sem hann telur að sér sé mismunað gagnvart. Mannauðs- og skrifstofustjóra ber að taka erindi starfsmanns til skoðunar. Fallist hann á rök starfsmanns þess efnis að launamunur sé til staðar og verði ekki skýrður með hliðsjón af öðru en kynferði starfsmanns ber að breyta launaákvörðun. Fallist mannauðs- og skrifstofustjóri ekki á rök starfsmanns þess efnis ber honum að sýna fram á að svo sé ekki og rökstyðja á hvaða málefnalegu sjónarmiðum umræddur launamunur er byggður. Framkvæmdastjóra skal ætið kynnt málið.

2. Laus störf

Markmið

Stefnt er að því að halda sem jöfnustu hlutfalli kynjanna í hinum ýmsu störfum innan Lotu og skal jafnréttissjónarmið vera metið til jafns við önnur mikilvæg sjónarmið sem ákvarða ráðningu. Lögð er sérstök áhersla á að jafna stöðu kynjanna í verk- og tæknistörfum innan Lotu. Laust starf hjá Lotu er ætíð ætlað konum sem körlum. Við úthlutun verkefna skal eftir því sem við verður komið, leitast við að hlutfall kynjanna sé sem jafnast.

Aðgerðir

  • Í auglýsingum um laus störf skal hvetja konur jafnt sem karla til sækja um viðkomandi starf. Þar sem kynjahlutfall innan Lotu er konum í óhag skal sérstaklega hvetja konur til sækja um störfin. Ef tveir jafnhæfir einstaklingar sækja um auglýst starf, skal sá af því kyni sem er í minnihluta öðru jöfnu ganga fyrir við ráðningu.

  • Í ráðningarviðtölum skal þess gætt sambærilegar spurningar séu lagðar fyrir einstaklinga af báðum kynjum. Stjórnendur skulu halda saman þeim upplýsingum sem lagðar eru til grundvallar ráðningum.

  • Við úthlutun verkefna og tilfærslur í störfum svo og við ákvarðanir á starfsaðstæðum skal þess gætt að starfsmönnum sé ekki mismunað, á grundvelli kynferðis.

3. Starfsþjálfun, endur- og símenntun

Markmið

Sviðsstjórar Lotu sjá til þess að starfsmenn hver á sínu sviði sæki sér endur- og símenntun. Jafnréttis skal gætt við ákvörðun um úthlutun námsleyfa og byggjast á þörf á símenntun og málefnalegum forsendum.

Aðgerðir

  • Árleg kynjagreining á þátttöku í endur– og símenntun og í starfsþjálfun.

  • Árleg greining á því hverjir séu að sækja sér endur- og símenntun.

  • Ef misræmi kemur í ljós skal skoða orsakir þess og leiðrétta t.d. með tilfærslu verkefna milli starfsmanna eða öðrum aðgerðum sem að gagni koma

4. Samræming fjölskyldu og atvinnulífs

Markmið

Starfsfólki óháð kyni er gert kleift að samræma starfsskyldur sínar og skyldur gagnvart fjölskyldu með sveigjanlegum vinnutíma eða annarri vinnuhagræðingu, eftir því sem við verður komið. Óheimilt er að láta fæðingar- og foreldraorlof eða aðrar aðstæður vegna óviðráðanlegra og brýnna fjölskylduaðstæðna hafa áhrif á ákvarðanir um framgang í starfi, endurmenntun, uppsögn, vinnuaðstæður eða annað sambærilegt.

Aðgerðir

  • Skoða hvaða möguleikar eru til að auka sveigjanleika og auka jafnræði starfsfólks varðandi sveigjanleika óháð kynferði.

  • Upplýsa starfsfólk um lögvarinn rétt til fæðingar- og foreldraorlofs og að meginreglan sé sú að viðkomandi starfsmaður komi aftur í starf sitt að afloknu fæðingar- og foreldraorlofi.

5. Einelti, kynferðisleg áreitni, kynbundið ofbeldi og kynbundin áreitni

Markmið

Starfsmenn Lotu koma fram við hvern annan svo og viðskiptavini af kurteisi og alúð. Einelti, kynferðisleg áreitni, kynbundið ofbeldi og kynbundin áreitni er undir engum kringumstæðum liðið.

Aðgerðir

  • Við upphaf starfs hjá Lotu er starfsmönnum kynnt áætlun um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundnu ofbeldi og kynbundinni áreitni.

  • Ef upp koma mál um einelti, kynferðisleg áreitni, kynbundið ofbeldi og eða kynbundin áreitni skal tekið á því strax samanber verklagsreglu.

  • Eftir þörfum skal halda námskeið um varnir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundnu ofbeldi eða kynbundin áreitni.

6. Framkvæmd og ábyrgð

Ábyrgð

Ábyrgð á framgangi jafnréttismála eru hjá mannauðs- og skrifstofustjóra Lotu. Framkvæmdastjóri ákveður hver er jafnréttisfulltrúi hverju sinni. Yfirmenn sviða bera ábyrgð á að einstökum ákvæðum jafnréttisáætlunarinnar sé framfylgt innan hvers sviðs og upplýsa starfsmenn um mikilvægi jafnréttisáætlunar Lotu.

Jafnréttisfulltrúi Lotu fylgir eftir markmiðum í jafnréttismálum og upplýsir stjórnendur um árangur á árlegum rýnifundi stjórnenda. Hann gefa út skýrslu sem sýnir árangur og framgang áætlunarinnar ef Jafnréttisstofa óskar eftir henni.

7. Kynning og endurskoðun jafnréttisáætlunar

Jafnréttisáætlun skal kynnt fyrir öllum starfsmönnum Lotu og gerð grein fyrir hvert hægt er að leita með athugasemdir. Jafnréttisáætlun skal endurskoða hvert ár eins og stefnur fyrirtækisins og taka mið af árangri áætlunarinnar. Jafnréttisáætlun skal vera aðgengileg starfsmönnum og hagsmunaaðilum Lotu á heimasíðu Lotu.

8. Framkvæmdaáætlun

 

Samþykkt og uppfært í apríl 2019